Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia ADK
administratívne činnosti ADC
anglický jazyk ANJ
aplikovaná ekonómia APE
aplikovaná informatika API
bankovníctvo BAN
biológia BIO
cvičenia z matematiky CMA
cvičná firma praktikum CVF
dejepis DEJ
ekológia EKL
ekonomická informatika EKI
ekonomická sociológia ESO
ekonomické cvičenia EKC
ekonomika v anglickom jazyku EAJ
etická výchova ETV
francúzsky jazyk FRJ
hospodárska geografia HOG
hospodárske výpočty a štatistika HVS
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
manažment osobných financií MOF
marketing a logistika MAL
matematika MAT
medzinárodné vzťahy MEV
náboženská výchova NBV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
obchodná angličtina OAJ
odborná prax OPX
podnikanie v cestovnom ruchu PCR
podniková ekonomika POE
právna náuka PRN
prax PRX
ruský jazyk RUJ
sekretárske a asistentské činnosti SAC
seminár z aplikovanej informatiky SAI
seminár z ekonomickej psychológie SEP
seminár z makroekonómie SMA
seminár z matematiky SEM
seminár z právnej náuky SPN
seminár z účtovníctva SUT
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenská komunikácia SPK
telesná a športová výchova TSV
tovaroznalectvo TOV
účtovníctvo UCT
účtovníctvo v praxi UPX
úvod do makroekonómie UMA

© aScAgenda 2020.0.1222 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2020

Kontakt

  • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
    Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
  • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
    +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria