Navigácia

 • PRÍJEMNÉ PREŽITIE LETNÝCH PRÁZDNIN !!!

 • Úradné hodiny

 • TOP finále jednotlivcov APLIKOVANÁ EKONÓMIA

  Gratulujeme k OCENENIU pre našeho žiaka Erika Pekaroviča z III. A.

 • Informácia na poukázanie 2 % zaplatenej dane

  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. To znamená, že ešte stále je možnosť na poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu. Podrobné informácie nájdete v záložke 2 % dane.

 • Predĺženie platnosti ISIC na ďalší školský rok:

  Priniesť 10,- € na prolognačnú známku 09/2021 - známky budú objednané a rozdané hromadne po triedach od 22. 6. - 26. 6. 2020, treba ju nalepiť pod fotografiu

  Zaslať SMS na číslo 8844 v tvare:

   

    TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze - bez diakritiky) medzera číslo čipu:

   

  - príde potvrdzujúca SMS - aktivácia dopravného čipu, spoplatnená 3,- € (ostatné SMS sú bezplatné)

  - následne je potrebné priložiť ISIC k terminálu na škole - na sekretariáte po triedach od 22. 6. do 26. 6. 2020 

 • Prijímacie konanie

 • Hodnotenie počas mimoriadnej situácie

  Vážení rodičia, milí študenti!

  Z dôvodu informovanosti  o spôsobe hodnotenia  jednotlivých predmetov na základe návrhov pedagogickej rady a po rozhodnutí riaditeľky školy uvádzame, ktoré predmety v jednotlivých ročníkoch budeme hodnotiť slovne, t. z. „absolvoval/la“.

  I. ročník - etická výchova/náboženská výchova
                - telesná a športová výchova
                - spoločenská komunikácia
                - odborná prax len u žiakov I. B triedy

  II. ročník - etická výchova/náboženská výchova
                 - telesná a športová výchova

  III. ročník - odborná prax
                  - voliteľné predmety

                  - telesná a športová výchova

  IV. ročník - voliteľné premety, semináre

                    - telesná a športová výchova.

   

  Ostatné predmety budú hodnotené známkou.

 • Krajské kolo SOČ

  Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu školy v Krajskom kole súťaže SOČ, ktoré sa uskutočnilo dištančnou formou v apríli 2020.

  Súťažiaci:     III. A      Ria Ježíková, Erik Pekarovič

                       III. B     Martina Mareková

                       III. C     Karolína Balajová, Janka Gagová, Linda Sučanská/, Sára Jamborová,, Jana Zongorová

                                

                       III. D    Simona Kadlečíková, Kriistína Ságová

 • Informácia pre štvrtákov

 • Informácia pre ubytovaných žiakov v žiackom školskom internáte

 • NOVÉ INFORMÁCIE

  Ministerstvo školstva SR predĺžilo zrušenie vyučovania a zatvorenie škôl do odvolania.

  Naďalej platí domáci režim vyučovania.

  Všetky termíny skúšok sú uvedené na stránke www.ucimenadialku.sk v záložke „Termíny.“

  O nových skutočnostiach Vás budeme včas informovať.

 • POMOC V KRÍZOVEJ SITUÁCII

   

  Podporné linky pre žiakov, rodičov, pedagógov, ktoré zriadili

  v súvislosti s koronavírusovou krízou

  CPPPaPTN, VÚDPaP, Linka Detskej Dôvery

  uvádzame

  v ľavom menu v záložke PSYCHOLÓG

 • OZNAM PRE ŽIAKOV 3. ROČNÍKA

  Žiaci 3. ročníka, ktorí sa majú zúčastniť povinnej odbornej praxe v mesiaci máj 2020 si vypíšu informačný list a zatiaľ ho nebudú posielať.

  Podľa vyvíjajúcej sa situácie vás budeme  včas informovať, dokedy bude potrebné odovzdať vypísané informačné listy a v akom termíne sa povinná odborná prax uskutoční.

 • Oznam pre študentov 2. a 3. ročníka

  Na voliteľné predmety pre budúci školský rok - 2020/2021-  sa budete v nasledujúcich dňoch prihlasovať elektronicky.

  Charakteristiku jednotlivých voliteľných predmetov si môžete prečítať na stránke školy v záložke PREDMETY.

  Študenti 2. ročníka si budú voliť jeden voliteľný predmet do 3. ročníka a študenti 3. ročníka si k doteraz zvolenému voliteľnému predmetu zvolia do 4. ročníka ešte jeden seminár.

  Prvé kolo prihlasovania bude spustené od 21. 3. 2020  17:00 h do 23. 3. 2020 7:00 h..  Na elektronické prihlasovanie chceme využiť predovšetkým sobotu a nedeľu, nakoľko predpokladáme, že stránka EduPage nebude taká preťažená.

  Elektronické prihlasovanie bude skúšobné. Ak by niektorí z vás mali problémy s prihlasovaním, budeme prihlasovanie riešiť individuálne po nástupe do školy (Ing. Kadlicová, Ing. Senková).

 • Presun maturitných skúšok - zatvorenie školy

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.     Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.    

  Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.     Súčasne upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).     V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.

 • Príkaz predsedu TSK k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

  "prerušiť vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK  v období od 10.03.2020 vrátane do 13.03.2020 vrátane, zrušiť výlety, exkurzie, výcviky, pracovné a študijné pobyty; nariadiť pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom škôl neúčasť na pracovisku ako prekážku na strane zamestnávateľa"

  Prikaz_predsedu_aktualizacia.pdf

  ŽIADAME všetkých žiakov aby sa zdržiavali v uvedenom termíne doma a nechodili na spoločenské akcie, diskotéky.... Zdravie si musíme chrániť.

   

 • Družba Lyceé Jean-Monnet, Saint Etienne, Francúzsko a Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín, Slovensko

  Echange Lycée Jean-Monnet, St. Etienne - Obchodná akadémia M. Hodžu, Trenčín de 20 février a 25 fevrier 2020.

  MERCI pour 30 ans de l´amitié.

  V termíne od 20. februára 2020 do 25. februára 2020 navštívilo našu školu 30 žiakov a 5 pedagógov z francúzskej družobnej školy v Saint Etienne.

  Stretnutie bolo o to vzácnejšie, že sa jedná o tridsiate výročie od založenia družby v roku 1990.  Stretnutia sa zúčastnila aj zakladateľka družby pani Smejkalová a participovala aj naša bývalá kolegyňa pani Staníková.

  Francúzski žiaci boli ubytovaní v rodinách našich žiakov (prevažne z triedy II. A, II. D, ale ubytovali aj dievčatá z I. A ,I. D a jedna žiačka z III. D). O našich kolegov z Francúzska sa postarali Mgr. Margoč, Mgr. Kadáková, PhDr. Filinová.

  Program bol bohatý, myslím, že naši priatelia z Francúzska si odnášali krásne spomienky na chvíle strávené u nás. Pozreli sme si spoločne ako funguje naša škola, navštívili sme Trenčiansky hrad, centrum mesta. Cez víkend sme zavítali do Čičmian, Rajeckej Lesnej, Žiliny. Tiež sme videli kúpeľné mestá Trenčianske Teplice a Piešťany. Nevynechali sme ani naše hlavné mesto, Bratislavu, kde mali žiaci možnosť pozrieť si hrad a historické centrum mesta. V nedeľu sme si spoločne posedeli pri slávnostnej večeri usporiadanej v reštaurácii u Ondreja v Soblahove. Za organizáciu ďakujeme pani riaditeľke, pod záštitou ktorej sa večera konala.

  Náš pobyt vo Francúzsku bol naplánovaný od 27. marca do 3. apríla 2020. Z dôvodu rozšírenia koronavírusu vo svete sa však odkladá.

   

                                                                                                        Mgr. Petra Zelinová

                                                                                                       organizátorka družby

                                                                        

 • FLORBAL

  Naše žiačky obsadili 1. miesto na regionálnom kole vo florbale. Gratulujeme !!!

 • SIP

  Dňa 13. 02. 2020 sme za zúčastnili v Prievidzi na krajskom kole súťaže v „Spracovaní informácii na počítači“. Naša žiačka Petra Janáčová zo IV.B triedy  v „Odpise textu na počítači“ získala 4. miesto. V disciplíne „Úprava textu na počítači“ sme získali druhé miesto. Natália Horňáková z II. A triedy postupuje do celoslovenského kola. Natálii blahoželáme na postup do celoslovenského kola súťaže v disciplíne  v Úprave textu na počítači a želáme jej veľa úspechov.

strana:

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
  Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria