Navigácia

História školy

O škole

História školy

Vznik a vývoj

 

Obchodná akadémia v Trenčíne začala písať svoje dejiny pred 104 rokmi, v roku 1919. Dňa 27. októbra sa začalo vyučovať na novo zriadenej Štátnej obchodnej škole v Trenčíne, ktorá bola umiestnená v budove piaristického gymnázia. Pôvodne dvojročná škola sa od školského roku 1920 - 1921 zmenila na trojročnú s fakultatívnou maturitou. V roku svojho založenia mala 33 žiakov a 5 členov profesorského zboru. Vtedajšia škola mala zabezpečiť zamestnanecké kádre pre oblasť obchodu, ale i pre peňažníctvo priemysel a úrady v meste Trenčíne a jeho okolí.

 

Odrazom pôvodného zamerania školy bola jej prvá učebná osnova. Okrem 2 povinných cudzích jazykov (francúzskeho a nemeckého) a predmetov všeobecno-vzdelávacích, obsahovala nasledujúce predmety: kupecká počtoveda, náuka obchodná a zmenková, obchodné právo, slovenská korešpondencia, účtovníctvo, cvičná učtáreň a náuka o tovare. Medzi nepovinné predmety patril strojopis, tovaroznalecké cvičenie, telocvik, náboženstvo a pre dievčatá domáce hospodárstvo a zdravoveda. Neskôr sa povinným stal i jazyk anglický a ruský, strojopis a stenografia. Dňa 1. novembra 1922 otvorili pri škole kupeckú pokračovaciu školu pre učňov obchodných živností, neskôr premenovanú na odbornú školu pokračovaciu pre obchodné živnosti. Táto škola prestala byť súčasťou pôvodnej školy až v roku 1945.

1927-1937

 

Dňa 1. septembra 1927 bol otvorený 1. ročník obchodnej akadémie štvorročného štúdia ukončeného maturitou. Mesto Trenčín sa zaviazalo, že pre obchodnú akadémiu postaví novú budovu. Nedostatok finančných prostriedkov posunul výstavbu novej budovy až do roku 1935. Stavbu projektoval svetoznámy ing. arch. Ferdinand Silberstein a previedol ju ing. Adamec a ing. Štrebinger. Na stavbu okrem mesta prispelo aj ministerstvo školstva a národnej osvety. Škola sa do nových priestorov na Sihoti, ktoré používa dodnes, presťahovala v zime roku 1937. Toto obdobie školy možno označiť ako medzivojnové. Školu navštevovali hlavne chlapci. Pôsobilo na nej veľa českých učiteľov, ktorí sa podielali na jej vysokej úrovni. O zriadenie školy sa pričinil aj ministerský predseda ČSR Dr.Milan Hodža. Preto od 21. júna 1937 škola niesla názov Československá akadémia Dr. Milana Hodžu.

 

1939-1945

 

Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 školu opustili takmer všetci profesori českej národnosti. Škola bola premenovaná na Štátnu slovenskú obchodnú akadémiu. V čase od 16. marca 1939 do 13. apríla 1939 nemecké vojsko obsadilo 6 miestností školy a 5. januára 1945 celú školskú bodovu a zriadilo v nej vojenskú nemocnicu. Preto bolo zriadené vyučovanie v náhradných priestoroch bývalej meštianskej školy, ale aj tieto priestory zabrali vojenské úrady. Až do 17.mája 1945 sa preto vôbec nevyučovalo. Koncom februára a začiatkom marca 1945 sa konali takzvané vojnové maturitné skúšky v hotely Tatra a Mestskej sporiteľni. Po prechode vojnového frontu sa 17.mája 1945 začalo vyučovať a školský rok trval až do 28. júla 1945. V júli sa podrobili maturanti druhým písomným a maturitným skúškam.

 

1948

 

V školskom roku 1948-49 s meniacou sa politickou a hospodárskou štruktúrou našej spoločnosti nastal zlom i vo vývoji školy a nasledujúce obdobie ohraničené až rokom 1990 je poznamenané tak ako celá spoločnosť, totalitným ideologickým pôsobením. K zmenám došlo v náplni a pomenovaniu odborných predmetov, učebných plánov a osnov. Odborné predmety sa zamerali na ekonomiku priemyselného podniku a postupne pribúdali predmety ako: podnikové hospodárstvo, podnikové počtovníctvo, podniková korešpodencia, hospodárske počty, družstevníctvo, hospodárske plánovanie, politocká ekonómia a iné. Pribudla prax v podnikoch. Obsahová zmena priniesla aj zmenu v premenovaní školy. V roku 1949 bola Obchodná akadémia (končiaca maturitnou skúškou) premenovaná na vyššiu hospodársku školu (so štvorročným štúdiom) a obchodná škola (dvojročné štúdium bez maturitnej skúšky) na hospodársku školu.

 

1960

 

V roku 1960 bol názov zmenený na strednú ekonomickú školu (štvorročné štúdium) a na ekonomickú školu (dvojročné štúdium), okrem toho od školského roku 1955-56 do roku 1987 popri dennom štúdiu existovalo päťročné stúdium popri zamestnaní. Ďaľšou formou štúdia bolo pomaturitné štúdium absolventov stredných škôl. Malo podobu denného štúdia i štúdia popri zamestnaní. Trvalo jeden, dva aj tri roky. Poslední absolventi tejto formy štúdia končili v roku 1990.

 

1975

 

Od roku 1975 bol popri štúdijnom odbore všeobecná ekonomika otvorený nový smer štúdia-zahraničný obchod, ktorý navštevovali žiaci z celého západného slovenska. Od päťdesiatych rokov sa podstatne zmenilo zloženie študentov. Oproti minulým rokom študovali na škole prevažne dievčatá a súčasne nastala feminizácia profesorského zboru. Pretrvávajúci záujem o štúdium na škole, snaha vyhovieť čo najväčšiemu počtu záujemcov viedli k prekročeniu kapacity školy (v roku 1970 mala škola 32 tried s 1036 žiakmi). Tieto fakty vyvolali potrebu prístavby školy, ktorá bola dobudovaná v roku 1983. Škola získala triedy, odborné učebne, kabinety, telocvičňu a školskú jedáleň s vlastnou kuchyňou. V tomto období školu preslávili pretekárky v písaní na stroji, ktoré pod vedením Ing.Ventrubu okrem mnohých titulov majsteriek kraja, Slovenska a ČSSR získali na majstrovstvách sveta štyrikrát prvé miesto, jedno druhé a jedno tretie miesto.

V rokoch 1974-1983 sa škola zapojila do celoštátnej výskumnej úlohy organizovanej Výskumným ústavom odborného školstva v Prahe a Výskumným ústavom pedagogickým v Bratislave, ktorej cieľom bolo nájsť novú koncepciu výuky na stredných ekonomických školách. Podľa nej sa začalo vyučovať od roku 1984.

 

1990

 

I keď sa v roku 1990 učebný plán a osnovy zmenili, základné princípy tejto koncepcie (progresívnejšie vymedzenie učiva a jeho nová štrukturalizácia, vzájomná obsahová väzba predmetov, praktické činnosti žiakov) pretrvávajú dodnes. V roku 1990 sa začína súčasné obdobie vývoja školy charakterizované odideologizovaním školy a návratom k zásadám vlastenectva humanity a demokracie.

Od 1.9.1990 sa škola vrátila k pôvodnému názvu obchodná akadémia. Boli zrušené smery všeobecná ekonomika a zahraničný obchod, pretože špecializácia žiakov sa uplatňuje pomocou voliteľných predmetov. Do popredia sa dostala výuka cudzích jazykov, účtovníctva a výpočtovej techniky.

V roku 1990-94 pôsobili na škole zahraniční lektori, škole sa podarilo nájsť partnerov v zahraničí. V roku 1990 začali družobné vzťahy s reálnym gymnáziom vo Viedni a lýceom v Saint-Etienne vo Francúzku. Každoročne sa konajú výmenné pobyty žiakov a vyučujúcich, tiež pôsobenie lektora nemčiny Mgr. Wernera Görlitza z Viedne v Trenčíne. Významné miesto vo vzťahu k iným školám má dlhoročná družba s Českoslovanskou obchodnou akadémiou v Prahe, ktorá sa datuje od 10.11.1950. O rozvoj týchto vzťahov sa zaslúžila hlavne Ing.Marta Pristačová.

 

2000-2010

 

V školskom roku 2009-2010 má škola 20 tried denného štúdia. V škole študuje 662 študentov, profesorský zbor má 49 členov, v škole pracujú 3 administratívne pracovníčky a 8 prevádzkových pracovníkov. Školská jedáleň má 6 pracovníčok. Pre svoju činnosť má škola k dispozícií 20 tried, 5 učební výpočtovej techniky, multimediálnu učebňu, 3 jazykové učebne, 2 strojopisne, telocvičňu, posilňovňu, gymnastickú miestnosť, školskú jedáleň a volejbalové ihrisko v átriu školy. V súčasnosti pracuje v škole krúžok pretekárskeho písania na stroji pod vedením Mgr. Terézie Hrušovskej, naši študenti sa úspešne zúčastňujú súťaží z jazyka nemeckého, anglického, francúzskeho pod vedením vyučujúcich cudzích jazykov, zúčastňujú sa rôznych akcií v umeleckom prednese a rétorike. V rámci voliteľných predmetov v predmete Aplikovaná ekonómia študenti simulujú činnosť akciovej spoločnosti pod vedením Ing. Eriky Senkovej. V rámci predmetu Ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme pracujú dve fiktívne firmy, ktoré modelujú činnosť obchodnej spoločnosti a spolupracujú s podobnými firmami aj v zahraničí zúčastňujúc sa na Medzinárodnom veľtrhu študentských fiktívnych firiem v Prahe. Fiktívne firmy vedú v tomto školskom roku Ing. Pavlovičová a Ing. Prekopová. V tomto školskom roku sa začína s výukou nového voliteľného predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu.

V rámci voliteľných predmetov môžu študenti v treťom alebo štvrtom ročníku absolvovať intenzívny 40 hodinový Hospodársky týždeň, kde sa snažia súťažnou formou naučiť riadiť obchodnú spoločnosť. Študenti majú možnosť prezentovať sa formou prác v rámci súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.
          Počas 90 rokov škola vychovala niekoľko tisíc absolventov. V súčasnom období absolventi bez väčších problémov získavajú zamestnanie, úspešne sa presadzujú v praxi u nás i v zahraničí. Snahou profesorského zboru i vedenia školy je tento trend zachovať.

MŠ SR spolu s MZ SR udelilo škole certifikát o prijatí do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. Jej členom sa stala na základe predloženého projektu a výsledkov jeho realizácie 1. júna 2002.

13.11.2003 bol za prítomnosti členov rodiny Dr. Milana Hodžu slávnostne prinavrátený obchodnej akadémii pôvodný názov. Škola sa opäť volá po človeku, ktorý sa zaslúžil o jej zriadenie a významne sa zapísal do histórie Československa.

 

Súčasnosť

 

Škola patrí medzi obchodné akadémie, o ktoré je na Slovensku najväčší záujem.

Podľa INEKO /Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy/ škola dlhodobo patrí medzi najlepšie školy na Slovensku. Škola sa v hodnotení úspešnosti absolventov umiestnila medzi strednými odbornými školami v roku 2012 na 6. mieste, v roku 2013 na 2. mieste a v rokoch 2014, 2015 a 2016 na 3. mieste na Slovensku.

Dňa 13. novembra 2003 bol škole za prítomnosti členov rodiny Dr. Milana Hodžu slávnostne prinavrátený čestný názov. Škola opäť získala pomenovanie po človeku, ktorý sa zaslúžil o jej zriadenie a významne sa zapísal do histórie Československa. Pôvodný čestný názov - Obchodná akadémia Dr. Milana Hodžu bol škole udelený v roku 1937.

Od roku 2008 škola uplatňuje školský vzdelávací program zameraný na pochopenie fungovania podnikania, ekonomiky a obchodu s dôrazom na vyučovanie cudzích jazykov /anglický, nemecký, francúzsky, ruský/, účtovníctva, podnikovej ekonomiky, informatiky a využívanie moderných foriem vyučovania /cvičné firmy, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu/. Štúdium je jednoodborové.  Špecializácia žiakov sa uskutočňuje v 3. a 4. ročníku  prostredníctvom voliteľných predmetov. Od školského roku 2016/2017 bol zavedený do vybraných tried nový predmet  ekonomika v anglickom jazyku. Povinné všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, etická alebo náboženská výchova, dejepis, občianska náuka,  biológia, matematika, telesná a športová výchova. Povinné odborné predmety: administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, ekonomická informatika, ekonomické cvičenia, ekonomika v anglickom jazyku, hospodárska geografia, hospodárske výpočty a štatistika, konverzácia  v cudzom jazyku, odborná prax, podniková ekonomika, právna náuka, spoločenská komunikácia, tovaroznalectvo, účtovníctvo, úvod do makroekonómie, účtovníctvo v praxi. Voliteľné odborné predmety:  aplikovaná ekonómia, bankovníctvo, cvičenia z matematiky, cvičná firma - praktikum, manažment osobných financií, marketing a logistika, medzinárodné vzťahy, podnikanie v cestovnom ruchu, sekretárske a asistentské činnosti, seminár z aplikovanej informatiky, seminár z právnej náuky, seminár z makroekonómie, seminár z matematiky, seminár z ekonomickej psychológie.

Žiaci so záujmom o podnikanie si vyberajú voliteľné predmety:

  • aplikovaná ekonómia, kde študenti simulujú činnosť akciovej spoločnosti ,
  • cvičná firma - praktikum alebo podnikanie v cestovnom ruchu, ktoré modelujú činnosť obchodnej spoločnosti a spolupracujú s podobnými firmami aj v zahraničí, zúčastňujú  sa na Medzinárodnom veľtrhu študentských cvičných firiem v Bratislave a Prahe.

Absolventi obchodnej akadémie sa uplatňujú najmä v skupine povolaní zameraných na výkon ekonomických, podnikateľských a administratívnych činností v organizáciách všetkých právnych foriem a všetkých odvetví národného hospodárstva. Príkladom sú povolania: ekonóm, mzdový referent, účtovník, obchodný zástupca, referent v štátnej správe, bankový a poisťovací pracovník, administratívny pracovník, asistent, organizačný pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodný referent a podobne.

Na väčšinu pracovných miest, na ktoré v minulosti stačilo stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, je v súčasnosti požadované vysokoškolské vzdelanie. Preto sú absolventi počas štúdia pripravovaní tak, aby po vykonaní maturitnej skúšky boli schopní pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Smerovanie absolventov je hlavne na ekonomické fakulty, ale tiež na právnické, masmediálne, filozofické, pedagogické fakulty a pod. Na základe vedomostí a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia získa absolvent predpoklady pre ďalší samostatný  rozvoj  a celoživotné vzdelávanie.

Podľa údajov z úradu práce absolventi školy v porovnaní s ostatnými strednými odbornými školami vykazujú nízke percento nezamestnaných absolventov.

Jedným zo základných cieľov školy je udržanie úrovne školy, ktorú prezentujú okrem iného výsledky žiackych súťaží z ostatných rokov.

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov organizuje súťaž Olympiáda Mladý účtovník, ktorá sa stala najprestížnejšou súťažou medzi školami s ekonomickým zameraním. Žiaci okrem iných umiestnení za ostatné roky v celoštátnom kole šesťkrát zvíťazili:

1. miesto Alena Slemenská /2004/

1. miesto Jaroslav Zbudila /2006/,

1. miesto Michaela  Barčáková /2008/,

1. miesto Vladimír Guzma /2009/,

1. miesto Ľubica Hanová /2010/, 4. miesto Lívia Pristachová /2010/,

1. miesto Ján Balaj /2011/, 6. miesto Monika Kopecká /2011/,

4. miesto Denisa Tehlárová /2012/,

3. miesto Martina Maradíková, 4. miesto Viktória Rajcová /2013/,

2. miesto Patrícia Mináriková /2015/, 4. miesto Júlia Žabková /2015/,

4. miesto Mária Kvasnicová, 4. miesto Natália Koníčková /2016/,

4. miesto Aneta Chromíková, 4. miesto Erika Lukáčová /2017/.

V súťaži Olympiáda Mladý účtovník je škola najúspešnejšou na Slovensku.

 

Ďalšou tradičnou súťažou medzi obchodnými akadémiami, ale i inými strednými odbornými školami je súťaž Spracovanie informácií na počítači. Obchodná akadémia Trenčín je najúspešnejšou školou v tejto súťaži v Trenčianskom samosprávnom kraji a žiaci sa pravidelne zúčastňujú celoslovenského kola.

2. miesto Ivan Kohoutek v disciplíne Wordprocessing /2013/

4. miesto Ivana Staníková v disciplíne 10-minutový odpis na počítači /2013/

10. miesto Romana Senková v disciplíne Úprava textu na počítači /2013/

4. miesto Romana Senková v disciplíne Úprava textu na počítači /2014/

16. miesto Simona Bezáková v disciplíne 10-minutový odpis na počítači /2014/

11. miesto Matúš Husár v disciplíne 10-minutový odpis na počítači /2014/

12. miesto Martin Dobiáš v disciplíne Úprava textu na počítači /2014/

1. miesto Romana Senková v disciplíne Úprava textu na počítači /2015/

4. miesto Martin Dobiáš v disciplíne Úprava textu na počítači /2015/

7. miesto Matúš Ďúrik v disciplíne Wordprocessing /2015/

4. miesto Monika Hedviga Aninová v disciplíne 10-minutový odpis na počítači /2016/

8. miesto Dominik Fabian v disciplíne Wordprocessing /2017/

2. miesto Monika Hedviga Aninová v disciplíne 10-minutový odpis na počítači /2017/

4. miesto Dominik Fabian v disciplíne Wordprocessing /2017/

5. miesto Adam Ondrejička v disciplíne Wordprocessing /2017/

 

Študenti majú možnosť prezentovať sa formou prác v rámci súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Celoštátneho kola sa zúčastnila Klaudia Králová a Sophia Orságová /2016/ a Alica Berecová /2017/.

Žiaci aplikovanej ekonómie a cvičných firiem sa zúčastňujú veľtrhov, odkiaľ pravidelne prinášajú ocenenia.

I keď je súťaž Olympiáda ľudských práv zameraná na žiakov gymnázií našim žiakom sa darí  postupovať do celoslovenského kola a získať aj dobré umiestnenia.

účasť - Monika Kopecká /2011/

3. miesto Karin Vrtíková /2014/

účasť – Richard Janega /2016

16. miesto Richard Figura /2017/

Olympiád v cudzích jazykoch sa zúčastňujeme v spoločných kategóriách so žiakmi gymnázií, čo predstavuje pre nás nevýhodu. I tak sa Alena Večerová v roku 2016 prebojovala do celoštátneho kola Olympiády v anglickom jazyku. V celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku Nikola Záhumenská obsadila 5. miesto v roku 2011 a  Philipp Neuhold  6. miesto v roku 2013.

Žiaci školy sú úspešní aj v  športových súťažiach. Prehľad umiestnení na medziškolských majstrovstvách Slovenska žiakov a žiačok za ostatné roky:

1.miesto Florbal  dievčatá - MSR - Nemšová - 2011/2012

1.miesto Florbal  dievčatá - MSR - D. Streda - 2013/2014

2.miesto Florbal  dievčatá - MSR - D. Streda - 2014/2015

2.miesto Florbal  dievčatá -  MSR - Trenčín - 2015/2016

2.miesto Florbal  dievčatá - MSR -  Spišská N. Ves - 2016/2017

1.miesto Florbal dievčatá - Gaudeámus igitur - Trnava - 2012/2013

1.miesto Florbal chlapci - Gaudeámus igitur - Trnava -2012/2013

2.miesto Futbal  chlapci - MSR - Trenčín - 2008/2009

2.miesto Futbal chlapci -  Gaudeámus igitur - Trnava-2012/2013

4.miesto Stolný tenis  chlapci - MSR - Bratislava - 2014/2015

7.miesto Stolný tenis  chlapci - MSR - Prešov- 2016/2017

7.miesto Futsal chlapci - MSR - B. Bystrica -  2011/2012

6.miesto Futsal chlapci - MSR - Bratislava -  2013/2014

3.miesto Silná ruka - dievčatá - MSR - B. Bystrica - 2015/2016

5.miesto Veslovací trenažér - MSR - B. Bystrica- 2016/2017

6.miesto Aerobik dievčatá - MSR - Trenčín - 2015/2016

6.miesto Aerobik dievčatá - MSR - Trenčín 2016/2017

 

Kontakt

  • Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín
    M. Rázusa 1
    911 29 Trenčín
  • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
    +42132/7481812, 0901 918 397 - sekretariát riaditeľa školy

Fotogaléria