Navigácia

Výchovný poradca

Vzor prihlášky na VŠ

VZOR PRIHLÁŠKY NA VŠ

 

V prihláške na VŠ píšte veľkým paličkovým písmom

- neprečiarkujte

- neprepisujte

- nezatierajte

 

4. stranu nevypĺňať.

 

 

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium                               Evidenčné číslo:

bakalárske – prvý stupeň, alebo spojené – prvý

a druhý stupeň v jednom celku1)

Akademický rok:   2015  / 2016

Pečiatka VŠ, fakulty:

 

 

Štátne občianstvo:SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum doručenia:

Meno:ELIZABET

Akademický titul:

Priezvisko:TATRANSKÁ

 

Rodné priezvisko:

Rodinný stav: SLOBODNÁ

Dátum narodenia: deň

29

mesiac

0

2

rok

1

9

9

5

 

Pohlavie2):muž

žena

  X

Miesto narodenia: TRENČÍN

Štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Rodné číslo:

9

5

5

2

2

9

/

4

4

5

5

Národnosť:SLOVENSKÁ

Číslo občianskeho preukazu (číslo pasu u cudzieho štátneho príslušníka): SP 123 456

Tel. č.: 032 65 46 54

E-mailová adresa: TATRANSKA@AZET.SK

                                           

 

Adresa trvalého bydliska:

Ulica a číslo: MARTINKOVA 6

Mesto (obec): TRENČÍN

PSČ: 911 01

Okres: TRENČÍN

Štát: SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa trvalého bydliska):

Ulica a číslo:

Mesto (obec):

PSČ:

Okres:

Štát:

 

Vysoká škola: TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

Fakulta: FAKULTA SOCIÁLNO - EKONOMICKÝCH VZŤAHOV

Detašované pracovisko:

Študijný program3):  ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONÁLNY MANAŽMENT

Forma štúdia4):

DENNÁ

Metóda štúdia5): PREZENČNÁ

Študijný program3):

Forma štúdia4):

 

Metóda štúdia5):

Študijný program3):

Forma štúdia4):

 

Metóda štúdia5):

Prijímaciu skúšku budem robiť z

cudzieho

jazyka6):

ANGLICKÉHO

 

Rok maturitnej skúšky: 2015

Kód strednej školy: 000161 993

Absolvovaná stredná škola2):

gymnázium

stredná odborná škola

X

stredné odborné učilište

združená stredná škola

iná

Názov: OBCHODNÁ AKADÉMIA MILANA HODŽU

Ulica a číslo: MARTINA RÁZUSA  1

Mesto (obec): TRENČÍN

PSČ: 911 29

Študijný odbor: OBCHODNÁ AKADÉMIA

Kód študijného odboru:

6

3

1

7

6

0

0

 

Stupeň dosiahnutého vzdelania:

6

 

                         

VYPLŇTE ČITATEĽNE VEĽKÝM TLAČENÝM PÍSMOM. Vysvetlivky sú na 3. strane.

 

Ministerstvo školstva SR, 11/2006

 

1. strana

 

Uchádzač uvedie prospech zo štúdia v strednej škole v rozsahu, ktorý požaduje vysoká škola alebo fakulta. Uchádzač maturu­júci v bežnom školskom roku nevyplní prospech v poslednom ročníku a v časti Klasifikácia maturitnej skúšky vyplní len stĺpec Predmet maturitnej skúšky a stĺpec Úroveň. Uchádzač maturujúci pred rokom 2004 vyplní v časti Klasifikácia matu­ritnej skúšky stĺpec Predmet maturitnej skúšky, stĺpec Ústna forma (známka) v rámci internej časti, Dátum maturitnej skúšky a Priemer maturitnej skúšky.

Účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach a autorstvo objavov alebo priemyselných vzorov uvedie osobitne v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.

 

 

Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy

(neuvádzať klasifikáciu zo správania)

Predmet

Ročník

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

SLOVENSKÝ  JAZYK A LITERATÚRA

 

 

 

 

 

--

  --

.................... JAZYK (uveďte svoj prvý jazyk)

 

 

 

  --

.................... JAZYK (uveďte svoj druhý jazyk)

 

 

 

 

-- --

OBČIANSKA NÁUKA

 

 

 

 

-- --

DEJEPIS

 

 

 

 

-- --

MATEMATIKA

 

 

 

 

-- --

EKOLÓGIA   

 

 

 

 

-- --

BIOLÓGIA

 

 

 

 

-- --

TELESNÁ VÝCHOVA

 

 

 

 

-- --

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

 

 

 

 

-- --

ÚČTOVNÍCTVO

 

 

 

 

-- --

APLIKOVANÁ INFORMATIKA

 

 

 

 

-- --

HOSPODÁRSKA GEOGRAFIA

 

 

 

 

-- --

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA

 

 

 

 

-- --
HOSPODÁRSKE VÝPOČTY A ŠTATISTIKA

 

 

 

 

-- --
TOVAROZNALECTVO

 

 

 

 

-- --

PRÁVNA NÁUKA

 

 

 

 

-- --

EKONOMICKÁ INFORMATIKA

 

 

 

 

-- --

SPOLOČENSKÁ KOMUNIKÁCIA

 

 

 

 

-- --
ÚČTOVNÍCTVO V PRAXI

 

 

 

 

-- --

ÚVOD DO MAKROEKONÓMIE

 

 

 

 

 

 

PRAX

 

 

 

 

 

 

OBCHODNÁ PRÍPRAVA V ........................ JAZYKU

 

 

 

 

 

 

VOLITEĽNÝ predmet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerný prospech (uviesť na dve desatinné miesta)

 

 

 

 

 

 

Klasifikácia maturitnej skúšky

 

 

 

Predmet maturitnej skúšky

Úroveň


Externá časť

Interná časť

%

Percentil

Písomná forma (%)

Ústna forma (známka)

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 

 

 

 

........................ JAZYK

B2 OR B1

 

 

 

 

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum maturitnej skúšky:

Priemer maturitnej skúšky:

 

Potvrdenie o správnosti údajov:

 

 

Dátum:                        Podpis:                         Pečiatka školy:                   

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe(podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty):

 

 

Dátum:                                                              Podpis:                                               Pečiatka lekára:

Ministerstvo školstva SR, 11/2006                                                 2. strana

 

Prehľad o predchádzajúcom (i neskončenom) štúdiu na vysokej škole7):

Vysoká škola:

Fakulta:

Detašované pracovisko:

Študijný program:

Študijný odbor:

Stupeň dosiahnutého vzdelania:

Začiatok štúdia:                                                Skončenie štúdia:                                                               Akademický titul:               

 

 

Pokyny a vysvetlivky na vyplňovanie prihlášky:

1) Nehodiace sa prečiarknite. Štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň do jed-

ného celku je doktorské štúdium alebo magisterské štúdium.

2) V položke Pohlavie a Absolvovaná stredná škola vyznačte krížikom.

3) Uchádzač vyplní názov jedného študijného programu. Názvy viacerých štu-

dijných programov vyplní podľa pokynov vysokej školy.

4) V položke Forma štúdia treba doplniť slovom denná alebo externá podľa in-

formácie o možnostiach štúdia.

5) V položke Metóda štúdia doplňte slovom prezenčná alebo dištančná, alebo

kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia.

6) Ak je súčasťou prijímacej skúšky aj skúška z cudzieho jazyka, uchádzač si

zvolí jeden cudzí jazyk podľa informácie o možnostiach štúdia.

7) V prípade, že nestačia predtlačené údaje, uveďte ich v samostatnej prílohe.

Taktiež uveďte riadne skončené štúdium, práve prebiehajúce štúdium alebo neskončené štúdium (napr. absolvované semestre).

Uchádzač so zdravotným postihnutím môže požiadať o formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie.

 

Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

 

Vyhlásenie a súhlas uchádzača

Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti. V súlade s § 7 zákona č. 363/2005 Z. z. o ochrane osobných údajov vlastnoručným podpisom dávam súhlas, aby vysoká škola spracúvala moje osobné údaje na účely prijímacieho konania až do termínu konania zápisu do 1. ročníka vysokej školy. Tento súhlas sa vzťahuje na tie osobné údaje uvedené v prihláške a v jej prílohách, ktoré je vysoká škola oprávnená žiadať podľa § 58 odseku 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s odôvodnením len písomne na príslušnej vysokej škole alebo fakulte v prípade, ak nastanú závažné dôvody. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 363/2005 Z. z. o ochrane osobných údajov, a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Poznámky k časti Vyhlásenie a súhlas uchádzača:

Tento súhlas sa vzťahuje na špecifické údaje napr. týkajúce sa ďalších podmienok prijatia na štúdium, ktoré so zreteľom na rôznorodosť požiadaviek vysokých škôl súvisiacich aj so študijným zameraním zákon podrobne nemôže špecifikovať (napr. údaje o zdravotnej spôsobilosti) – pozri § 58 odsek 5 zákona.

Tento súhlas sa nevzťahuje napr. na meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, rodinný stav, národnosť a iné, a preto sa súhlas dotknutej osoby na ich spracúvanie nevyžaduje – pozri § 58 odsek 3 zákona, kde sú údaje vymenované. Na všetky ostatné sa súhlas vzťahuje.

Prílohy k prihláške:

1.         životopis

2.         kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

 

Dátum: DOPLNIŤ !!!!!!!

Podpis uchádzača: PODPÍSAŤ SA !!!!!!!!

 

 

Ministerstvo školstva SR, 11/2006

 

 

3. strana

 

Protokol o prijímacom konaní Prijímacia skúška:

 

Predmet

Dátum konania

Forma skúšky

Výsledok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnotenie uchádzača:

Dosiahnutý počet bodov:

Poradie:

Splnenie podmienok prijímacieho konania:

 

Návrh skúšobnej komisie:

 

 

 

 

 

Dátum:                                                                  Podpis predsedu skúšobnej komisie:

 

Návrh prijímacej komisie:

 

 

 

 

 

Dátum:                                                                  Podpis predsedu prijímacej komisie:

 

Rozhodnutie dekana:

 

 

 

 

 

Dátum:                                                                  Podpis dekana fakulty (rektora vysokej školy):

 

Rozhodnutie rektora (akademického senátu) o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na vysokú školu alebo fakultu (§ 58 odsek 9 zákona č. 131/2002 Z. z.):

 

 

 

 

 

Dátum:                                                                  Podpis rektora (predsedu akademického senátu):

 

Rozhodnutie dekana fakulty (rektora vysokej školy) o prijatí podľa § 58 odseku 10 zákona č. 131/2002 Z. z.:

 

 

 

 

 

Dátum:                                                                  Podpis dekana fakulty (rektora vysokej školy):

 

 

Ministerstvo školstva SR, 11/2006

4. strana

Kontakt

 • Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
  Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
 • +42132/7481811 - vrátnica, spojovateľ
  +42132/7481821 - riaditeľ školy
  +42132/7481812 - sekretariát riaditeľa školy
  +42132/7481822 - zástupcovia riaditeľa školy
  +42132/7481824 - hospodárske oddelenie školy

Fotogaléria